Team

Media Secretary: Goldy Admane

Members: 

PGP 2019-21: Aayush Gupta | Abhishek Garg | Abhishek Tajbije | Adithi Das | Akash S | Cibita G | Ganesh V | Harsh Mehta | Kumar Adarsh | Lakshay Singla | Makarand Gomashe | Nishima Kathuria | Rakesh R | Rudra Nikam | Sudeep Sukla | Suganda Sharma | Vishesh Sinha

PGP 2017-19: Balaji Uppala | Moksha | Aditi Agarwal | Maitreya R. | Mitesh Kumar | Naitik Jain |Ozair Hamdani
Praneet Agarwal |Rachita | Rajat Piplewar | Sandeep Barua | Sanyam Gupta | CS Prakhyat | Vaishnavi| Varsha Murali | V. Raghuram |Mithila Hegde | Romanee Solanki | Sakshi Tripathi

PGP 2016-18: Aditi Kapoor | Anmol Agarwal | Abhilash Mahadevan | Debapriyo Sarkar | Bhargava N | S. Hareesh |Preetham Sunkavalli | U Harish | Arpit Jain | Deepak Raj | Gina Rigzin | Rutuparna Sonpimple |Sanket Tapadia | Santhosh Sambangi | Shashwati Rao